200 từ vựng hay dùng trong doanh Nghiệp Hàn Quốc

Thứ bảy - 01/12/2018 14:40
 
1 Bảo quản hồ sơ 서류보관
2 Biên bản bàn giao công việc 업무 인수 인계서
3 Biên bản bàn giao công việc 업무 인수 인계서
4 Biên bản họp hội đồng quản trị 이사회의사록
5 Biên bản họp hội đồng quản trị 이사회의사록
6 Biên bản họp 회의록
7 Biên bản họp 회의록
8 An toàn 안전
9 Bản báo giá 견적서
10 Bản báo giá 견적서
11 Bản cam kết chi trả 지불각서
12 Bản cam kết chi trả 지불각서
13 Bản cam kết kinh doanh đại lý 대리점운영각서
14 Bản cam kết kinh doanh đại lý 대리점운영각서
15 Bản điểm kiểm 시말서
16 Bản điểm kiểm 시말서
17 Ban điều hành, ban giám đốc 경영진
18 Bản hướng dẫn 지침서
19 Bản kế hoạch sản xuất hằng tháng 월간생산계획서
20 Bản kế hoạch sản xuất hằng tháng 월간생산계획서
21 Bản kế hoạch 기획서
22 Bản kế hoạch 기획서
23 Bản phương án kinh doanh 사업계획서
24 Bán thành phẩm 반제품
25 Bản thảo 기안
26 Bản thảo 기안
27 Bản thỏa thuận 합의서
28 Bản thỏa thuận đền bù thiêt hại 손해배상 합의서
29 Bản thỏa thuận đền bù thiêt hại 손해배상 합의서
30 Bản thỏa thuận về tai nạn giao thông 교통사고 합의서
31 Bản tường trình nguyên nhân 사유서
32 Bản tường trình nguyên nhân 사유서
33 Bản tường trình tai nạn 사경위서
34 Bản tường trình tai nạn 사경위서
35 Bản tường trình vắng mặt 결근사유서
36 Bản tường trình vắng mặt 결근사유서
37 Bảng cân đối kế toán 대차대조표
38 Bảng cân đối kế toán 대차대조표
39 Bảng cân đối tài chính dự tính 추정 손익계산서
40 Bảng chấm công 출퇴근시간기록표
41 Bảng chấm công 출퇴근시간기록표
42 Bảng công tác tuần 주간근무시간표
43 Bảng công tác tuần 주간근무시간표
44 Bảng giá 가격표
45 Bảng giá 가격표
46 Bảng hướng dẫn công việc 업무지침서
47 Bảng kế hoạch bán hàng theo từng quí 분기별
48 Bảng kế hoạch bán hàng theo từng quí 분기별 매출계획표
49 Bảng kế hoạch bán hàng 판매계획표
50 Bảng kế hoạch bán hàng 판매계획표
51 Bảng kế hoạch sản xuất 생산계획표
52 Bảng liệt kê chi tiêu hằng tháng 월간지출내역서
53 Bảng liệt kê chi tiêu hằng tháng 월간지출내역서
54 Bảng lương 급여명세서
55 Bảng lương 급여명세서
56 Bảng phân tích cấu trúc lợi nhuận 마진구조분석표
57 Bảng phân tích cấu trúc lợi nhuận 마진구조분석표
58 Bảng phân tích đơn giá 원가분석표
59 Bảng phân tích 원가분석표
60 Bảng qui trình 공정표
61 Báo cáo công việc 업무 보 고 서
62 Báo cáo công việc 업무 보 고 서
63 Báo cáo điều tra 조사보고서
64 Báo cáo điều tra 조사보고서
65 Báo cáo hoạt động kinh doanh 영업활동 보고서
66 Báo cáo hoạt động kinh doanh 영업활동 보고서
67 Báo cáo không phù hợp 부적합보고
68 Báo cáo kiểm tra an toàn 안전점검보고
69 Báo cáo kiểm tra chất lượng 품질감사보고
70 Báo cáo kiểm tra nhà xưởng 공장검사보고
71 Báo cáo lời lỗ và 손익보고서
72 Báo cáo lời lỗ và 손익보고서
73 Báo cáo tài chính 재무제표
74 Báo cáo thất lạc hư hỏng công cụ máy móc 기계 ,
75 Báo cáo tình hình công việc 근태보고
76 Báo cáo tình hình công việc 근태상황보고서
77 Báo cáo tình hình công việc 근태상황보고서
78 Báo cáo tổng hợp hằng ngày 관리종합 일보
79 Báo cáo tổng hợp hằng ngày 관리종합 일보
80 Báo cáo xem xét hợp đồng 계약검토보고서
81 Báo cáo 보고서
82 Báo cáo 보고서
83 Bảo hiểm tai nạn 산재보험
84 Bảo hiểm y tế 의료보험
85 Bảo lãnh liên đới 연대보증
86 Bảo lãnh 담보
87 Bảo quản hồ sơ 서류보관
88 Biên bản bàn giao công việc 업무 인수 인계서
89 Biên bản bàn giao công việc 업무 인수 인계서
90 Biên bản họp hội đồng quản trị 이사회의사록
91 Biên bản họp hội đồng quản trị 이사회의사록
92 Biên bản họp 회의록
93 Biên bản họp 회의록
94 Bộ phận chủ quản 주관부서
95 Bộ phận quản lý 관리부
96 Các dự án nước ngoài 해외사업
97 Các loại báo cáo tổng kết 각종결산보고서
98 Các phần khác 기타부분
99 Cấp lãnh đạo 임원
100 Cấu trúc tài chính 재무구조
101 Chất dễ cháy 가성재
102 Chất liệu 재질
103 Chi phí bồi thường 보상비
104 Chi phí điện nước nhiên liệu 수도광열비
105 Chi phí hiếu hỉ 경조사비
106 Chi phí khai trương 개업비
107 Chi phí khấu hao tài sản 감가상각비
108 Chi phí lãi 이자비용
109 Chi phí liên lạc 통신비
110 Chi phí nghiên cứu phát triển 연구개발비
111 Chi phí nghiên cứu phát triển 연구개발비
112 Chi phí nguyên liệu 재료비
113 Chi phí nhân công 노무비
114 Chi phí nhân công 인건비
115 Chi phí nhận thầu, nhận hàng 수주비
116 Chi phí quản lý chung 일반관리비
117 Chi phí quản lý nhà ở 주택관리비
118 Chi phí quảng bá 광고선전비
119 Chi phí sửa chữa bảo trì 하자보수비
120 Chi phí thuê ngoài 외주비
121 Chi phí thuế thu nhập lập doanh nghiệp 법인세비용
122 Chi phí tiếp khách 접대비
123 Chi phí vận hành xe máy 차랑유지비
124 Chi phí văn phòng 사무비용
125 Chi phí văn phòng 사무비용
126 Chi phí, kinh phí 경비
127 Chỉ thị công việc 업무 지 시 서
128 Chỉ thị công việc 업무 지 시 서
129 Chỉ thị mua hàng 구매지시서
130 Chỉ thị mua hàng 구매지시서
131 Chiến lược kinh doanh theo phân tích SWOT SWOT 분석
에 따른 사업전략
132 Chiến lược marketing 마케팅 전략
133 Chính sách về giá 가격정책
134 Chưa trả 미지급
135 Chức vụ sau cùng 최종직위
136 Chức vụ 직위
137 Chứng nhận về chất lượng 품질인증
138 Cơ sở vật chất hiện có 현보유시설
139 Cổ tức 주식배당금
140 Con dấu công ty 법인인감
141 Công nhân lành nghề 기능직
142 Công nhân lành nghề 기능직
143 Công tác nội thành 시내출장
144 Công tác nước ngoài 해외출장
145 Công trình trong nước 국내공사
146 Công ty cổ phần 주식회사
147 Công ty cổ phần 주식회사
148 Công văn đối ngoại 대외공문서
149 Công văn hướng dẫn thực hiện 시행문
150 Công văn hướng dẫn thực hiện 시행문
151 Công văn xin lỗi về việc giao hàng muộn 납기지연사과문
152 Công văn xin lỗi về việc giao hàng muộn 납기지연사과문
153 Công văn 공문 서
154 Công văn 문 서
155 Cử đi công tác 파견근무
156 Cử đi công tác 파견근무
157 Đặc tính của thị trường 시장특성
158 Đặc tính sản phẩm 제품특성
159 Dài hạn 장기
160 Đại lý 대리
161 Đánh giá tổng hợp ngành nghề trong năm 금년도사업종합
평가
162 Danh sách cổ đông 주주명부
163 Danh sách cổ đông 주주명부
164 Đấu thầu giao hàng 남품입찰
165 Đề nghị thanh toán chi phí 경비 청구서
166 Đề nghị thanh toán chi phí 경비 청구서
167 Đề nghị thanh toán 지출품의서
168 Đề nghị thanh toán 지출품의서
169 Đi công tác trong nước 국내출장
170 Đi công tác 외근
171 Đi công tác 외근
172 Địa điểm 소재지
173 Dịch vụ thiết kế 설계용역
174 Điện áp 전압
175 Điện chia buồn 조의문
176 Điện chia buồn 조의문
177 Diện tích đất 부지면적
178 Điều chỉnh mức thuế 세액조정
179 Điều chỉnh mức thuế 세액조정
180 Điều tra tình hình tồn kho 공장재고조사
181 Doanh số bán ra 매출실적
182 Doanh số bán ra 매출실적
183 Doanh số thực 실적
184 Đơn đăt hàng 발주 서
185 Đơn đăt hàng 발주서
186 Đơn đề nghị báo giá 견적의뢰서
187 Đơn đề nghị báo giá 견적의뢰서
188 Đơn đề nghị mua hàng 구매품의서
189 Đơn đề nghị mua hàng 구매품의서
190 Đơn giá bán ra (nhà) 분양원가
191 Đơn giá bán ra 매출원가
192 Đơn giá nhân công một ngày 일용직노임단가
193 Đơn giá sản xuất 제조원가
194 Đơn giá sản xuất 제조원가
195 Đơn giá thi công 공사원가
196 Đơn tố cáo 고소장
197 Đơn vị 단위
198 Đơn xin bố trí xe 배차신청서
199 Đơn xin kiến tập 견학신청서
200 Đơn xin kiến tập 견학신청서

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://duhocbaoanh.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây